Скачать Розвиток сільського господарства Аргентини - диплом по сельскому хозяйству
Не нашли нужный чертёж? Тогда просто закажите его у нас!
На сучасному етапі розвитку світового господарства зростає роль нових індустріальних країн, еконміка яких характеризується високими темпами зростання і динамічними змінами в розвитку окремих галузей промисловості, в тоиму числі і сільського господарства. Тому важливе значення має вивчення досвіду становлення й розвитку головних сфер економіки нових індустріальних країн третьої хвилі в умовах посилення глобалізаційних процесів. До таких країн належить і Аргентина як нова індустріальна країна, що має свої особливості розвитку. Останні 50 років економічний розвиток країни характеризувався нерівномірністю і нестабільністю
106 5

Розвиток сільського господарства Аргентини - диплом по сельскому хозяйству

550.00 RUB

715.00 RUB

На сучасному етапі розвитку світового господарства зростає роль нових індустріальних країн, еконміка яких характеризується високими темпами зростання і динамічними змінами в розвитку окремих галузей промисловості, в тоиму числі і сільського господарства. Тому важливе значення має вивчення досвіду становлення й розвитку головних сфер економіки нових індустріальних країн третьої хвилі в умовах посилення глобалізаційних процесів. До таких країн належить і Аргентина як нова індустріальна країна, що має свої особливості розвитку. Останні 50 років економічний розвиток країни характеризувався нерівномірністю і нестабільністю

Если у вас есть промокод, то воспользуйтесь им.
На указанный E-mail будет отправлен архив с работой.

Работа будет доступна для скачивания после оплаты. Произвести оплату можно картами VISA и MasterCard.

Вона була змушена протистояти значним економічним спадам, включаючи періоди високої інфляції й безробіття і найбільшу фінансову кризу на початку ХХІ століття. Аргентина подолала цю кризу і нині показує значне зростання економічних показників.

Сьогодні сільське господарство є однією з основних галузей економіки. Немає жодної країни, яку б не турбували проблеми сільського господарства, тому вивченням цієї галузі займаються велика кількість вчених всього світу. Дослідження проблем розвитку сільського господарства в країнах світу дає змогу робити економічні прогнози, які мають важливе значення для всіх сфер життя суспільства. Вивчення досвіду розвитку сільського господарства Аргентини - країни, що досягла значних результатів у цій галузі, є надзвичайно актуальною для нашої країни темою, оскільки в Україні присутні всі сприятливі передумови для інтенсивного розвитку цієї галузі.

Основу джерельної бази дослідження складають теоретичні і методологічні праці вітчизняних і зарубіжних учених, які досліджують проблеми розвитку сільського господарства Аргентини та інших країн Латинської Америки. Різноманітним аспектам розвитку сільського господарства Аргентини присвячено праці Е. Дабагян [5], Е. Долмана [7], В. Каспрука [9], І. Кушнір [12], З. Романової [21], та ін. Теоретичні основи розвитку сільського господарства розробляли у своїх працях А. Голиков [7], Н. Коваленко [14], Ю. Липець [18], М. Пістун [20], С. Дорогунцов [24], Р. Слав’юк [27], А. Топалов [28] та ін. Ґрунтовними є доробки В. Галушко «Економіка сільського господарства» (1996 р.) [2], Р. Пименової «Аргентина» (1987 р.) [17], М. Пістуна «Географія агропромислових комплексів» (1997 р.). Отже, тема є добре розробленою.

Основою методології дослідження є комплексний підхід до аналізу питань розвитку сільського господарства Аргентини. Науковий пошук базувався на принципах об’єктивності, конкретності, істинності.

Методика дослідження поєднує загальнонаукові та спеціальнонаукові методи. В якості методологічної бази дослідження використовуються такі методи пізнання, як: філософські, історичний, формально-логічний, соціологічний, системний, порівняльно-правовий та інші.

Практичне значення. Положення та висновки роботи сприятимуть подальшому вивченню питань розвитку сільського господарства Данії. Робота може використовуватися з навчальною метою. Практична значимість результатів дослідження визначається можливістю використання положень роботи у навчальному процесі.|

Сільське господарство - галузь матеріального виробництва, що займається вирощуванням сільськогосподарських культур та розведенням сільськогосподарських тварин для забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості - сировиною. Воно включає дві взаємопов’язані великі галузі - рослинництво (його ще називають землеробством) і тваринництво, які поділяються на менші галузі, підгалузі, виробництва.

Сільське господарство є первинною ланкою агропромислового комплексу (АПК), а разом із харчовою і деякими галузями легкої промисловості (текстильною, шкіряною, хутровою) складає його основу.

Сільське господарство належить до найдавніших видів господарської діяльності людини. Сільськогосподарською діяльністю людство займається приблизно 10 тис. років, або протягом лише 1 - 2% своєї історії. Однак саме зародження землеробства дозволило людям зробити рішучий крок в своєму культурному і економічному розвитку. Пануюче до цього привласнююче господарство, яке включало збирання, полювання і рибну ловлю, визначило його величезну залежність від природи і не і не допускало тої територіальної концентрації населення, що в змозі забезпечити становлення і прогрес цивілізації. Більше того, саме це населення, не маючи надійної продовольчої основи, зростало виключно повільними темпами - менше як на 0,01% на рік. Голод був частим явищем, що також позначалося на чисельності.

Тому закономірно, що той перелом в житті людства, який відбувся з переходом до виробничого господарства, опитав у науці назву «неолітичної» або аграрної революції.

Землеробство виникло, згідно достатньо загальновизнаних концепцій, на базі збирання. При заготівлі насіння і плодів диких їстівних рослин певна частина з різних причин не використовувалась і проростала поблизу стоянок. А далі розпочинався природний відбір. На користь цієї наукової конструкції, що підтверджується багатьма пелеоетноботанічними дослідженнями, свідчить і те, що багато сільськогосподарських рослин, особливо у тропічних широтах (наприклад, маслічна і сагова пальма), часто і сьогодні ростуть поблизу з житлом і на оброблюваних ділянках, і у форму напівкультурних насаджень, і у дикому вигляді [14, с. 99].

Доместикація тварин - мистецтво більш високе, ніж окультурювання рослин, оскільки ця перемога людського розуму і волі над менш слухняним вихідним матеріалом. Причому, якщо вівцю або корову, щоб вони слугували людям, достатньо було приручити, то верблюд і кінь потребують не тільки приручення, але і навчання. Рухливість кочівників, пов’язана з появою нових засобів пересування, в багато разів скоротила час на долання відстаней між різними етнічними і суспільними групами, відкрила додаткові можливості для культурних контактів і обміну товарами, в тому числі і з осілим землеробським населенням. Володіння худобою стало символом багатства, показником соціального статусу і формою накопичення. Відбулося поглиблення суспільного поділу праці, яке призвело до того, що через Азію, де цей процес втілився найяскравіше, протягом багатьох століть проходила одна із магістральних ліній розвитку людства [14, с. 110].

work3.rtf
0.347 Мб

Сельское хозяйство


Дипломный проект по агрономии
7 4
550.00 RUB
715.00 RUB
Основные приемы формирования однолетних бобово-злаковых...
Курсовой проект агрохимии и земледелия
54 1
550.00 RUB
715.00 RUB
Проектирование севооборотов, система обработки почвы и...
Гигиенические требования к почвам сельскохозяйственных угодий
28 4
550.00 RUB
715.00 RUB
Нормирование загрязнений сельскохозяйственных почв
Кафедра растениеводства и кормопроизводства
60 0
550.00 RUB
715.00 RUB
Разработка системы агротехнических мероприятий по получ...
Сушка зерна является одним из дорогих процессов. В качестве объекта модернизации выбирается сушилка шахтная СШ-16. Разработан воздуховод для рециркуляции части отработанного сушильного агента обратно
24 5
550.00 RUB
715.00 RUB
Энергосбережение в процессах сушки зерна
1 Введение Анализ структурно-технологической схемы Рабочего процесса зерноуборочного комбайна 2 Определение пропускной способности молотильного аппарата 3 Определение пропускной способности соломот
8 6
550.00 RUB
715.00 RUB
Расчет параметров рабочих органов и построение схемы зе...