Не нашли нужный чертёж? Тогда просто закажите его у нас!
Актуальність теми дослідження. Революційні події 1917-1918 рр. належать до визначальних періодів в історії Української держави. Активна і нерідко суперечлива участь народних мас у національно-демократичній революції 1917-1918 рр. обумовила її переважно селянський характер. Всі нові уряди, які виникали на терені українських губерній колишньої Російської імперії, стикалися з аграрним питанням і змушені були шукати шляхів його вирішення.
У центрі уваги передової суспільної думки аграрне питання в Російській імперії перебувало з середини XIX ст. Певними віхами на шляху його вирішення були селянська 1861 р. та столипінська 1906-1911 рр. реформи. Пошуки шляхів аграрного розвитку активізувалися після лютневої революції 1917 р.
20 1

Зміст й напрямки розробки та впровадження національними урядом Центральної Ради аграрної політики в 1917-1918 роках - диссертация по истории

550.00 RUB

715.00 RUB

Актуальність теми дослідження. Революційні події 1917-1918 рр. належать до визначальних періодів в історії Української держави. Активна і нерідко суперечлива участь народних мас у національно-демократичній революції 1917-1918 рр. обумовила її переважно селянський характер. Всі нові уряди, які виникали на терені українських губерній колишньої Російської імперії, стикалися з аграрним питанням і змушені були шукати шляхів його вирішення. У центрі уваги передової суспільної думки аграрне питання в Російській імперії перебувало з середини XIX ст. Певними віхами на шляху його вирішення були селянська 1861 р. та столипінська 1906-1911 рр. реформи. Пошуки шляхів аграрного розвитку активізувалися після лютневої революції 1917 р.

Если у вас есть промокод, то воспользуйтесь им.
На указанный E-mail будет отправлен архив с работой.

Работа будет доступна для скачивания после оплаты. Произвести оплату можно картами VISA и MasterCard.

Свої програми та концепції пропонували різні політичні сили, державні та громадські діячі. Розробка і проведення земельної реформи стали першочерговим завданням для уряду Української Народної Республіки доби Центральної Ради. Підхід національного уряду до земельної справи визначав не лише долю селянства, а й взагалі шляхи української революції. Тож дослідження питання аграрної політики є невід’ємною складовою вивчення розвитку революційних подій 1917-1918 рр.

Водночас дослідження питання аграрної політики Центральної Ради зумовлюється необхідністю переосмислення досвіду минулого в зв’язку з сучасними проблемами, адже наприкінці XX ст. Українська держава знову повертається до проблеми приватної власності на землю, політику щодо якої проводив і український уряд Центральної Ради в роки революції.

Мета магістерської роботи полягає у реконструкції напрямків розробки та впровадження національними урядом Центральної Ради аграрної політики.

Досягнення мети роботи передбачає вирішення таких завдань щодо дослідження літератури та джерельної бази:

    вивчити стан земельних відносин в українському селі напередодні лютневої революції 1917 р., з’ясувати його вплив на загострення соціально-економічних протиріч під час української революції;

    визначити напрямки та сутність аграрної політики Центральної Ради,

    реконструювати хід аграрної реформи

    дослідити процес створення інституту державних органів в справі розробки та втілення аграрної реформи;

    узагальнити досвід аграрних перетворень, проаналізувати як позитивні, так і негативні його результати.

Об’єктом досліджень виступає аграрна політика уряду Центральної Ради березня 1917 - квітня 1918 рр.

Предметом даного дослідження є напрямки та форми діяльності уряду Центральної Ради, керівних та місцевих земельних органів, через які велося втілення аграрної політики. Хронологічні рамки дослідження визначені періодом діяльності Центральної Ради України 3 березня 1917 - 29 квітня 1918 рр. Нижня хронологічна межа характеризується датою заснування національної організації - Українська Центральна Рада 3 березня 1917. Верхня межа дослідження, яку згідно з сучасною історіографічною традицією, визначається моментом державного перевороту 29 квітня 1918 р.

Територіальні межі дослідження визначаються територією, на яку поширювалися повноваження Центральної Ради, а - 9 тогочасних українських губерній: Подільська, Полтавська, Київська, Волинська, Чернігівська, Херсонська, Харківська, Катеринославська.

Наукова новизна полягає у тому, що автор здійснила комплексне дослідження діяльності уряду Центральної Ради 1917-1918 рр. у справі розв’язання аграрного питання. Використання комплексного підходу до оцінки внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливали на хід розробки та впровадження земельної реформи дозволило простежити еволюцію аграрної політики УНР доби Центральної Ради.

Теоретичне та практичне значення магістерської роботи полягає в тому, що фактичний матеріал магістерської роботи, основні положення, узагальнюючі висновки й рекомендації можуть бути використані при написанні навчальних посібників та довідкових видань з історії України, в навчальній (розробці і читанні лекцій з вітчизняної історії) роботі.

Структура роботи підпорядкована меті та завданням дослідження. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів (8 підрозділів), висновків, списку використаних джерел та літератури (61 найменувань). Обсяг дипломної роботи складає 74 сторінки машинописного тексту.

Історія боротьби України за незалежність та й історія української революції взагалі як будь-який переламний етап в історії країни давно привертає увагу істориків і тому не обділена літературою. Характерною рисою революційних подій в Україні було тісне поєднання національного та соціального моментів, які фокусувалися на постаті українського селянина. Кожна з політичних сил, що претендували на політичне лідерство в Україні, особливо на владу, мали в той чи інший спосіб вирішувати селянську проблему. Особливе значення для постановки в історичній науці аграрних проблем революції і громадянської війни в Україні мала епоха Центральної Ради України.

Початок історіографії проблеми було закладено ще на початку 20-х рр. одразу після, а часом ще й до завершення самої революції і громадянської війни. Першими істориками революції стали самі її учасники, що воювали як на боці Центральної ради, так і на боці більшовиків. Фактично це була історіографія воюючих сторін.

Одним з перших, хто звернувся до проблеми вирішення аграрного питання, був М. Грушевський.

Конкретний опис встановлення аграрних проблем революції у М. Грушевського мало чим відрізняється від оцінки будь-яким правлячим класом усіх революційних виступів. М. Грушевський визначив, що механізм реалізації аграрної програми залишився невизначеним, переймаючи основні риси пропагованої Українською соціал-демократичною робітничою (УСДРП) націоналізації землі. Він зауважував, що найбільш консервативних позицій дотримувалася Українська партія соціалістів-федералістів (УПСФ), аграрна програма якої включала примусове відчуження за певний викуп надлишкових земель з метою передачі їх малоземельним верствам селянства, скасування приватної власності відкладалося на майбутнє. Альтернативний шлях розв’язання аграрного питання, запозичивши основні програмні положення (зрівняльно-передільний принцип) у соціалістів-революціонерів, запропонували українські більшовики. М. Грушевський зазначав, що першим кроком у напрямі розв’язання аграрного питання став кооперативний з'їзд Київщини 14-15 березня 1917 р. З'їзд, за спогадами М. Грушевського, за маніфестував себе не в ролі фахової організації, а насамперед «представництва землі, села і селянства». З одного боку, кооперативний з'їзд не оминув можливості солідаризуватися з революційною Росією, а з іншого - і це було головним - продемонстрував українські домагання федеративної перебудови Росії із забезпеченням національно-територіальної автономії України.

М. Грушевський зазначив, що резонанс, який мав кооперативний з'їзд не лише в київському політичному середовищі, змусив українських діячів звернути особливу увагу на селянство. Це треба було зробити й тому, що серед російських політичних сил з перших днів революції розпочалася справжня боротьба за селянські маси. Перед тут вели російські есери, які ініціювати створення в селах «крестьянских союзов» М. Грушевський прямо визнає, що національний конгрес не розглядав спеціально аграрне питання. Проте в доповідях з приводу різноманітних аспектів автономії висувались питання перерозподілу повноважень між центральним та українським урядами, обговорювалась проблема місцевого самоврядування, права та повноваження територіальних громад, творення територіально-національного війська, яке б несло службу виключно в Україні. Такі питання не могли не зачіпати селян, і вони активно підтримали конгрес. Газета «Киевская мысль», яка стримано ставилася до українського руху, все ж не могла приховати захоплення масовою демонстрацією національного почуття, носіями якого були делегати. Закладені Д. Дорошенком принципи вивчення аграрних проблем революції і громадянської війни в Україні стали основними для істориків так званої державницької школи, що зайняла панівне становище серед дослідників української діаспори.

Д. Дорошенко зазначав, що важливе значення у аграрній політиці ЦР мала також резолюція «Про Центральний Український земельний комітет», де було сформульовано кілька важливих вимог в аграрній сфері до Тимчасового уряду. По-перше, створити Центральний Український земельний комітет, видати закон про передачу в Україні земельних справ у руки цього комітету та місцеві земельні комітети, а також заборонити продаж та довгострокову оренду землі, її роздрібнення. Визнати всі земельні угоди, укладені від початку революції, недійсними, вжити жорстких заходів проти вирубки лісу. Цікавим був пункт резолюції щодо Донецького басейну. З'їзд висловився проти його монополізації Тимчасовим урядом і зазначив, що використання урядом Донбасу «можливе тільки за угодою Центрального Українського земельного комітету»

Основи радянської історіографії аграрних проблем революції і громадянської війни в Україні були закладені на початку 1920-х рр. Миколою Скрипником.

work3.rtf
0.447 Мб

Школьные предметы


Отражение агрессии с Запада. Невская битва 1240 г. и Ледовое побоище 1242 г. ВОПРОСЫ: 1. Общий ход Невской битвы 1240 года. 2. Ледовое побоище и его историческое значение.
242 6
550.00 RUB
715.00 RUB
Отражение агрессии с Запада. Невская битва 1240 г. и Ле...
Никто, разумеется, не предполагал, что из пытливого мальчугана, увлекшегося в послевоенном детстве игрой, больше похожей на забаву, нежели на серьезное занятие, получится классный футболист и выдающийся тренер современности. .
114 4
550.00 RUB
715.00 RUB
Доклад: Лобановский Валерий Васильевич
Курсовой работе по инженерной компьютерной графике
170 5
550.00 RUB
715.00 RUB
Ролик Натяжной
Реферат по биологии
106 3
550.00 RUB
715.00 RUB
Серый варан
Реферат по литературе
180 1
550.00 RUB
715.00 RUB
Александр Дюма
Дипломный проект по микробиологии
задачи.
1)	Оценить влияние микробиологических препаратов на выживаемость и развитие пятнистой оранжерейной тли;
2)	Оценить влияние П-56-1 и S-100кр. на выживаемость хищной галлицы Aphidoletes aphidimyza Rond. на разных стадиях развития.
71 1
550.00 RUB
715.00 RUB
Оценка влияния микробиологических препаратов на тлей и...