Авторове неотворення як проблема перекладу фантастичного детективу - диплом по английскому языку
Не нашли нужный чертёж? Тогда просто закажите его у нас!
Відомо, що жива мова перебуває в стані безперервної зміни і розвитку, причому найрухомішим її компонентом є словниковий склад. До зміни, розвитку і розширення схильна, в першу чергу, лексика, внаслідок більшої динамічності в порівнянні з іншими рівнями мови [38, с. 5]. 
Ця робота присвячена авторським неотворенням та їх функціонування у субжанрі фантастичного детективу, новим словами, які вводяться в художню літературу письменниками для того, щоб підкреслити індивідуальні особливості стилю. Авторські неотворення надають тексту емоційну експресивність і виразність.
399 9

Авторове неотворення як проблема перекладу фантастичного детективу - диплом по английскому языку

98.00 RUB

392.00 RUB

Відомо, що жива мова перебуває в стані безперервної зміни і розвитку, причому найрухомішим її компонентом є словниковий склад. До зміни, розвитку і розширення схильна, в першу чергу, лексика, внаслідок більшої динамічності в порівнянні з іншими рівнями мови [38, с. 5]. Ця робота присвячена авторським неотворенням та їх функціонування у субжанрі фантастичного детективу, новим словами, які вводяться в художню літературу письменниками для того, щоб підкреслити індивідуальні особливості стилю. Авторські неотворення надають тексту емоційну експресивність і виразність.

Если у вас есть промокод, то воспользуйтесь им.
На указанный E-mail адрес вы получите ссылку для авторизации.

Перш ніж дати визначення терміну «неологізм», слід зазначити, що серед учених немає єдиної думки в питанні: чи вважати неологізм й окказіоналізм синонімами або розглядати їх як абсолютно різні поняття. Таким чином, щоб уникнути неточностей, згідно Лінгвістичної наукової он-лайн енциклопедії будемо вважати, що авторський (індивідуально-авторський) неологізм - це слово або значення слова, створене письменником, для позначення нових або вигаданих явищ дійсності, предметів або понять. Винайдені автором слова відрізняються від звичайних, широко вживаних позначень, новизною внутрішньої форми і своєрідністю поєднання елементів. Авторські неотворення часто не стають одиницями словника, хоча найбільш вдалі і комунікативно-значущі або необхідні слова переймаються мовним колективом і потрапляють у словниковий склад мови [22]. 

Фантастичний детектив - популярний серед різних верств сучасного суспільства літературний субжанр. Він, поза сумнівом, впливає на культурні запити та ціннісні орієнтації громадськості, є надзвичайно цікавим явищем, із перекладознавчого погляду, оскільки поєднує в собі два, здавалося б, несумісні функціональні стилі мови - науковий та художній. Крім того, такі тексти надзвичайно насичені авторськими неотвореннями та власними назвами, переклад яких є досить складним завданням.

Жанр фантастичного детективу привернув до себе увагу вчених ще в часи свого зародження, що підтверджується працями Є. Брандіса [7], і сьогодні також викликає інтерес науковців. Літературним та лінгвістичним особливостям творів фантастичного детективу присвячені роботи таких авторів, як В. Чалікова [38], А. Косарєвої [17], та інших. 

Фантастичний детектив - жанр художньої літератури, який характеризується взаємозв’язком двох формально-змістових планів - фантастичного і детективного - та метою якого є художнє зображення вигаданого фантастичного світу як реально існуючого на підставі чотирьох ознак: фантастичності, науковості, орієнтації на сучасність і спрямованості в майбутнє [15; 17].

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю виявлення нових тенденцій жанру фантастичного детективу і областей вживання індивідуальних авторських одиниць. Незважаючи на наявність у цій галузі окремих робіт, авторські неологізми вивчені недостатньо. 

Метою дослідження є вивчення авторських неотворень і способів їх перекладу на прикладі творів жанру фантастичного детективу.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) Розкрити поняття авторських неотворень та особливості їх класифікації. 

) Виявити шляхи виникнення авторських неотворень у жанрі фантастичного детективу та їх функціонування. 

) Визначити труднощі перекладу авторових неотворень

) Дослідити специфіку та місце неологізмів у жанрі фантастичного детективу. 

) Проаналізувати шляхи перекладу авторських неологізмів у жанрі фантастичного детективу.

Обєктом дослідження є авторські неотворення у жанрі фантастичного детективу в контексті їх перекладу з англійської мови на українську. 

Предметом дослідження є проблематика перекладу авторських неотворень у жанрі фантастичного детективу з англійської мови на українську.

Матеріалом дослідження слугували роман американського письменника Р. Шеклі «The Status Civilization» та його україномовний переклад, виконаний О. Коваленко.

Протягом дослідження використовувалися такі методи: описовий, дистрибутивний, контекстно-семантичний, метод міжкультурного аналізу.

Теоретичне значення дослідження полягає у виявленні шляхів виникнення, функціонування, специфіки та складнощів перекладу авторських неотворень у жанрі фантастичного детективу. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що загальні висновки роботи можуть бути використані в курсах і спецкурсах з перекладознавства, лексикології, у викладанні мовних дисциплін у вузі, і безпосередньо при перекладі англомовних текстів фантастичних детективів українською мовою.

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Дотепер не існує однозначного вирішення питання: за чим можна закріпити поняття неотворення, які існують критерії віднесення тієї чи іншої словникової одиниці до неологізмів. 

При аналізі визначені поняття «неотворення» («неологізм») або «інновація» різними дослідниками, стають очевидними дві точки зору, які полягають у тому, що термін «неотворення» застосовується як до новоутворень, тобто до слів, утворених на матеріалі мови, у повній відповідності з існуючими у мові словотворчими моделями словами або словосполученням, які позначають нове, раніше невідоме, неіснуюче поняття, предмет, галузь науки, вид зайняття, професію тощо, (наприклад, reactor - «ядерний реактор», biocide - «біологічна війна»), так власне и до неологізмів, а саме до синонімів, що утворилися до вже існуючого у мові слова для визначення відомого поняття, яке, однак, має конотативні відтінки, тобто супровідні семантичні та стилістичні відтінки слова, які накладаються на його головне значення, а також до слів в новому значенні [31, c. 363]. Наприклад, слово boffin (науковець, який займається засекреченими розробками, найчастіше у військових цілях) є близьким синонімом слова scientist, але має інший семантичний відтінок. Існує також деяка неоднорідність складу цих лексичних інновацій за причинами своєї появи, за своєю сталістю у мові, за частотою вживання, за своєю подальшою долею, коли деякі з них надовго входять у мову, а інші бувають менш стійкими и можуть вийти з ужитку через відносно короткий проміжок часу. 

З. Харитончик зазначає, що «часто поява нових слів пов’язана з виникненням нових асоціацій, хоча поняття залишається тим самим, так як мова взагалі, лексика зокрема, виконуючи свою головну функцію як засіб спілкування, перебудовується, диференціюється й уточнюється для того, щоб більш адекватно відобразити, відтворити та закріпити нові поняття у відповідних словах та виразах» [36]. З’явившись на периферії мовної системи, неологізми перебувають якийсь час у її розпорядженні та тільки потім поступово, не всі, а ті, які найбільш відповідають структурним вимогам мови, пересуваються до центру мовної системи, до основного словникового фонду.

Новоутворення, у свою чергу, якщо й зявляються на периферії, то набагато швидше (а іноді й одразу) проникають ближче до центру, будучи необхідними та незамінними, активно входять у словниковий склад. Інновації з’являються, як правило, у мові науки, техніки, культури, політики, в той час як неологізми - у розмовному мовленні.

Виходячи з того, що часовий критерій для виділення новоутворень об’єктивно визначити неможливо, то має сенс скористатися суб’єктивним критерієм: чи сприймає колективна (та особиста) мовна свідомість ту чи іншу лексичну одиницю як нове.

Надалі для зручності позначатимемо терміном «неотворення» будь-яке слово, що має якості як лексичних новоутворень, так і якості неологізмів зокрема.

Проблема перекладу авторських неотворень посідає особливе місце в перекладацькій практиці. Після того як слово входить у широкий вжиток, воно перестає бути неологізмом. З цього визначення зрозуміло, що поняття неотворення мінливе в часі і просторі: неологізмом слово залишається до тих пір, доки мовці відчувають у ньому новизну. 

Нові слова, які з’являються у мові для позначення нових речей і понять (у зв’язку з розвитком науки, техніки, культури та інших сторін соціального життя суспільства), В. Слєпович називає власне лексичними неотвореннями (іміджмейкер, саміт, інтернет, білодомовці, готівка, роздержавлення). Якщо ж використовується стара форма слова, але їй приписується нове значення, то говорять про семантичні неотворення (зломщик, зелені, яблучник). Обороти типу гаряча лінія, тіньова економіка, в яких новими, незвичними є самі зв’язки слів, називаються сполученими неотвореннями. Всі три типи об’єднуються загальною назвою «мовні» [33, c. 48]. 

Крім мовних, в мові можуть зустрічатися індивідуальні, або авторські неотворення. На відміну від мовних, вони створені однією особою - поетом, письменником, громадським діячем тощо. Вони залишаються приналежністю індивідуального стилю і їх новизна, незвичайність не стирається з часом [21]. 

Особливо багато таких неотворень існує в творчості письменників, які працювали в жанрі фантастичного детективу. 

Індивідуально-авторські неотворення - це слова, які утворюються художниками слова з метою посилення експресивності тексту. Винайдені автором слова відрізняються від звичайних, широко вживаних позначень новизною внутрішньої форми або своєрідністю поєднання елементів. Авторські неотворення часто не стають одиницями словника, хоча найбільш вдалі і комунікативно значущі або необхідні слова переймаються мовним колективом і потрапляють у словниковий склад мови. Залежно від цілей створення і призначення в мові, Т. Пімахіна поділяє авторські неотворення на номінативні і стилістичні. Перші виконують у мові суто номінативну функцію, другі дають образну характеристику предметів, які вже мають назви.  

work3.rtf
0.251 Мб

Похожие работы


Реферат по астрономии
528 14
Бесплатно
Планета Марс
Реферат по молекулярной биологии
537 0
Бесплатно
Полимеразная цепная реакция
Дипломный проект по микробиологии
задачи.
1)	Оценить влияние микробиологических препаратов на выживаемость и развитие пятнистой оранжерейной тли;
2)	Оценить влияние П-56-1 и S-100кр. на выживаемость хищной галлицы Aphidoletes aphidimyza Rond. на разных стадиях развития.
981 5
98.00 RUB
392.00 RUB
Оценка влияния микробиологических препаратов на тлей и...
Реферат з дисціплини: “Біологія"
606 33
Бесплатно
Еволюція органічного світу по ерах
Реферат по биологии
524 19
Бесплатно
Серый варан
Реферат по биологии
385 17
Бесплатно
Зародыши и предки