Не нашли нужный чертёж? Тогда просто закажите его у нас!
У дослідженнях останніх років увага дослідників особливо зосереджується на лінгвокомунікативних можливостях засобів масової інформації, зокрема періодичної преси, яка й досі залишається потужним джерелом поширення інформації і формування громадської думки. Це стосується й іспанської періодики, яка є важливим мовотворчим фактором і чинником національного спілкування. З цієї точки зору вивчення фразеології періодичної преси є одним з найактуальніших аспектів мовознавства, оскільки очевидно те, що саме в засобах масової комунікації розвиваються основні тенденції розвитку сучасної мови, основу якої складає специфічна лексика і фразеологія, доступна для широкого загалу.
44 3

Особливости актуалізації іспанських соматичних фразеологізмів у мові газетної публіцистики - диплом по английскому языку

550.00 RUB

715.00 RUB

У дослідженнях останніх років увага дослідників особливо зосереджується на лінгвокомунікативних можливостях засобів масової інформації, зокрема періодичної преси, яка й досі залишається потужним джерелом поширення інформації і формування громадської думки. Це стосується й іспанської періодики, яка є важливим мовотворчим фактором і чинником національного спілкування. З цієї точки зору вивчення фразеології періодичної преси є одним з найактуальніших аспектів мовознавства, оскільки очевидно те, що саме в засобах масової комунікації розвиваються основні тенденції розвитку сучасної мови, основу якої складає специфічна лексика і фразеологія, доступна для широкого загалу.

Если у вас есть промокод, то воспользуйтесь им.
На указанный E-mail будет отправлен архив с работой.

Работа будет доступна для скачивания после оплаты. Произвести оплату можно картами VISA и MasterCard.

Комунікативно-прагматичним аспектом вивчення фразеологічних одиниць у газеті присвятила свої роботи Коновець С. П. [11-14]. Також різні аспекти дослідження фразеологічних одиниць вивачали такі дослідники як Андрейчук Н. І., Вишинський В. І, Дубровська І. Б., Єрченко П. Г. [2, 5, 9, 10]. Вивченням особливостей фразеологізмів з соматичним компонентом займалася Толстова О. Л. [20-27].

Однак недостатньо досліджено фразеологізми як певні комунікативні одиниці. Важливим є також виявлення національної специфіки фразеологічних одиниць, оскільки, подібне дослідження може дати нові відомості про системну будову мови та зв’зки між фразеологією і культурою. Подібний підхід до вивчення фразеології з точки зору її національно-культурної своєрідності дозволяє показати, що фразеологія мови є джерелом та носієм різнорідної країнознавчої інформації. Не менш актуальним є вивчення основних категорій стилістики фразеологічних одиниць - метафоричного (образного), емоційного, оцінного, експресивного та стильового (функціонально-стилістичного) значень, а також виявлення інформаційно-прагматичних властивостей фразеологізмів та їх ролі у процесі комунікації. В цілому існує необхідність подальшої розробки й уточнення системи клисифікації сучасних фразеологічних одиниць, які використовуються в періодичній пресі.

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю подальшого вивчення фразеологізмів у комунікативно-прагматичному аспекті, особливостей їх актуалізації у функціональних стилях мови (зокрема у газетно-публіцистичному стилі мовлення), недостатньою розробкою проблем стилістики фразеологічних одиниць іспанської мови в періодичній пресі.

Зв’язок праці з науковими темами. Робота пов`язана з науковими темами, що розробляються Інститутом філології Київського Hаціонального Університету імені Тараса Шевченка.

Метою роботи є вивчення особливостей актуалізації іспанських соматичних фразеологізмів у мові газетної публіцистики, виявлення їх комунікативної і національно-культурної специфіки, прагматичної спрямованності.

Основні завдання дослідження:

вивчити образно-експресивні можливості використання фразеологічних одиниць у періодичній пресі;

виявити інформаційно-комунікативні властивості фразеологізмів;

дослідити соматичні фразеологізми у прагматиці публіцистичного тексту; фразеологізм публіцистика іспанський експресивний

визначити основні функції фразеологічних одиниць у текстових варіантах газет та виявити їх можливості у створенні специфічної газетної образності та експресивності, включення їх у процес аргументації та соціальної орієнтації;

описати прийоми мовленнєвого використання трансформованих фразеологічних одиниць відповідно до їх функціональної орієнтації у газетній публіцистиці.

Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці з соматичними компонентами у мові іспанської газети “El País”. У процесі дослідження було виявлено та проаналізовано іспанські фразеологічні одиниці з різними соматичними компонентами.

Предметом дослідження є комунікативно-прагматичні особливості актуалізації соматичних фразеологізмів в іспанській періодичній пресі.

Матеріалом для нашого дослідження стала одна з найпоширеніших іспанських газет “El País”, яка має великий тираж і є газетою загальнонаціонального типу. Дослідження мови цього видання дає достатнє уявлення про фразеологію іспанської періодичної преси. Вибір теми зумовлено насамперед значенням періодичної преси для формування і збагачення фразеологічного складу іспанської мови, а також недостатньою розробленістю цієї проблеми, відсутністю спеціальних робіт, присвячених дослідженню мови іспанської періодики на фразеологічному рівні.

Методи і прийоми дослідження. У роботі використовується: контекстологічний метод, що дозволив виявити взаємодію фразеологізмів з іншими елементами тексту; метод фразеологічного опису - зумовлено вивченням узуального й оказіонального вживання фразеологічних одиниць. Зіставлення традиційної та оказіональної форм уживання фразеологізму проводилось за допомогою методу опозиції. У роботі використовувався також компонентний аналіз, який дозволив здійснити проникнення у “глибинну” семантику досліджуваних фразеологічних одиниць.

Наукова новизна дослідження. Вперше здійснено цілісне дослідження комунікативно-прагматичних властивостей фразеологічних одиниць з соматичним компонентом в іспанських періодичних виданнях, виявлено особливості конотативних значень фразеологічних одиниць в масовій комунікації, встановлено їх національно-культурну специфіку.

Практичне значення роботи полягає насамперед в тому, що її результати і зібраний фактичний матеріал можуть бути використані в дослідженнях, присвячених розробці загальних питань фразеології; при підготовці та розробці спецкурсів з іспанської фразеології; подальшій розробці теоретичних проблем лінгвістики тексту та фразеологічної стилістики; з’ясуванні функціональних особливостей фразеологічних одиниць в газетно-публіцистичних текстах; для викладання вузівських курсів іспанської мови; підготовки відповідних посібників та підручників. Результати дослідження можуть також бути використані як при розробці загальнолінгвістичних питань, так і в розв’язанні методичних проблем, зокрема при укладанні методичних рекомендацій для роботи з матеріалами іспанських газет.

Теоретичне значення У теоретичному плані робота поглиблює відомості про функціонально-комунікативні властивості фразеологічних одиниць іспанської мови, їх національно-культурну специфіку в газетно-публіцистичному дискурсі, сприяє становленню комунікативної лінгвістики і лінгвокраїнознавства. Дане дослідження є певним внеском у вивчення сутності прагматики фразеології іспанської мови на рівні засобів масової комунікації, а отримані результати можуть сприяти вдосконаленню методів аналізу іспанської фразеології.

Положення, що виносяться на захист:

. Фразеологія є складовою частиною системи виражальних засобів газетно-публіцистичної мови взагалі, а оказіональна трансформація повинна розглядатися як особливий авторський стилістичний прийом, завдяки чому можна виявляти складні лінгвістичні процеси в іспанській періодиці. Однією із характерних рис газетно-публіцистичного стилю є оказіональна трансформація фразеологічних одиниць, яка посилює чи послаблює їх експресивність.

. У процесі комунікації фразеологізм виступає джерелом двоканальної інформації (по лінії буквального та конотативного значень), яка залучує образне, асоціативне мислення учасників комунікативного акту. За допомогою образних фразеологізмів в основному реалізується культурно-семантична модель дискурсу (зокрема у статтях аналітичного характеру).

. Використання фразеологізмів із соматичним компонентом у газетних текстах залежить від більшої чи меншої установки на переконання, від рубрики та жанрів, а також від функцій їх використання (номінативно-експресивні та експресивно-номінативні фразеологізми). Прагматичне спрямування газетної рубрики регулюється використанням образної фразеології, яка характерна для передової статті та інших статей аналітичного жанру (в інформаційній рубриці, де використовуються функціональні фразеологічні одиниці, подібна залежність не спостерігається).

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг бакалаврської - 61 сторінка, з них - 48сторінок основного тексту. Список використаних джерел містить 90 праць, з них 62 - іноземними мовами.

У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність та наукову новизну, визначено мету, завдання й основні положення, які винесені на захист, описано методи дослідження та подано теоретичне й практичне значення його результатів.

У першому розділі “Чинники актуалізації фразеологізмів у дискурсі іспанської преси” визначаються особливості дискурсу преси та використання фразеологічних одиниць у мові преси. Виокремлюється національно-культурний компонент фразеологізмів, який пояснює особливості використання соматизмів.

У другому розділі “Практичне використання соматизмів та їх комунікативно-прагматичні особливості актуалізації в іспанській публіцистиці” проаналізовані фразеологізми з різними соматичними компонентами взяті зі статей онлайн газети “El país”.

У загальних висновках узагальнено теоретичні й практичні результати проведеного дослідження, викладено його висновки, окреслено перспективи подальшої наукової роботи в цьому напрямі.

Поняття “дискурс” дуже багатозначне. Воно походить від латинського слова dіscursus, що буквально означало “біг у різних напрямках”. Поступово термін набуває величезної кількості різноманітних значень. У перекладі з англійської dіscourse означає “мова, міркування, розмова, бесіда”, у французькій мові слово dіscours означає “діалогічна мова, публічний виступ”, у середньовічній латині він мав значення “пояснення, довід, аргумент у суперечці, логічне міркування”, а прикметник дискурсивний у цей же час набуває стійкого значення “розумовий, логічний, опосередкований”, на відміну від чуттєвого, споглядального, безпосереднього. У словнику німецької мови Якоба і Вільгельма Грімма, що був виданий у 1860 р., це слово також має два значення: “1) діалог, бесіда; 2) мова, лекція”. У науковій літературі, насамперед лінгвістичній і логічній, слово дискурс в основному вживається як синонім слова текст. Під текстом може розумітися не тільки специфічний продукт мовної діяльності, а й будь-яке явище дійсності, що має знакову природу і певним чином структуроване: наприклад, фільми, спектаклі, мітинги, дебати тощо [7, с. 12].

У сучасній науковій літературі не існує авторських прав на використання даного терміну. Саме тому, його вживання таке багатозначне. Конкретне значення терміна дискурс визначається в рамках існуючих підходів до вивчення мови і мовної діяльності [7, с. 26].

До найважливіших характеристик дискурсу в його сучасному розумінні можна віднести такі:

) дискурс являє собою складне комунікативне явище, що містить у собі і соціальний контекст, який дає уявлення як про учасників комунікації (і їхні характеристики),так і про процеси виробництва і сприйняття повідомлень [8, с. 15];

) дискурс відображає суб’єктивну психологію людини, і отже, він не може бути відчужений від того, хто говорить [3, с. 136]; 

) за самою своєю суттю дискурс - явище когнітивне, тобто таке, що має справу з передачею знань, з оперуванням знаннями особливого роду і, головне, зі створенням нових знань [16, с. 19];

)дискурс - це зв’язаний текст у сукупності з екстралінгвістичними, прагматичними й іншими факторами; текст, взятий у подійєвому аспекті; мовлення, розглянуте як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей і в механізмах їхньої свідомості (когнітивних процесах) [3, с. 137];

Особлива увага надається дискурсу преси, адже це сплав елементів наукового, офіційно-ділового, художніх стилів. З одного боку, у ньому широко використовується суспільно-політична лексика, політичні заклики, гасла, точні найменування (подій,дат,учасників,місця), а з іншого - багатозначна образна лексика, що здатна привернути увагу читача і вплинути на нього, художні засоби - тропи і фігури. Всі лексеми, як правило, чітко поділяються на позитивно-оцінні й негативно-оцінні. Навіть при художньому домислі в публіцистичному стилі авторське «я» збігається з фактичним мовцем [18, с. 273].

Сфера використання публіцистичного дискурусу - громадсько-політична, суспільно-культурна, виробнича діяльність, навчання. Її основне призначення - служити розв`язання суспільно-політичних питань, активно впливати на читачів, переконувати у справедливості певної ідеї, спонукати їх до творчої діяльності, пропаганду вати прогресивні ідеї, учення, знання, здоровий спосіб життя. Особливості використання і призначення дискурсу преси вплинули на формування його відповідних ознак: логізація та емоційна виразність, оцінка - соціально-політична, ідеологічна, естетична, моральна, пристрасне ставлення до предмета мовлення, змісту, інформації, поєднання точності висловленої інформації, наукових положень з емоційно-експресивною чи імперативною образністю художнього конкретно-чуттєвого бачення питання чи проблем.  

work3.rtf
0.27 Мб

Школьные предметы


Отражение агрессии с Запада. Невская битва 1240 г. и Ледовое побоище 1242 г. ВОПРОСЫ: 1. Общий ход Невской битвы 1240 года. 2. Ледовое побоище и его историческое значение.
242 6
550.00 RUB
715.00 RUB
Отражение агрессии с Запада. Невская битва 1240 г. и Ле...
Никто, разумеется, не предполагал, что из пытливого мальчугана, увлекшегося в послевоенном детстве игрой, больше похожей на забаву, нежели на серьезное занятие, получится классный футболист и выдающийся тренер современности. .
114 4
550.00 RUB
715.00 RUB
Доклад: Лобановский Валерий Васильевич
Курсовой работе по инженерной компьютерной графике
170 5
550.00 RUB
715.00 RUB
Ролик Натяжной
Реферат по биологии
106 3
550.00 RUB
715.00 RUB
Серый варан
Реферат по литературе
180 1
550.00 RUB
715.00 RUB
Александр Дюма
Дипломный проект по микробиологии
задачи.
1)	Оценить влияние микробиологических препаратов на выживаемость и развитие пятнистой оранжерейной тли;
2)	Оценить влияние П-56-1 и S-100кр. на выживаемость хищной галлицы Aphidoletes aphidimyza Rond. на разных стадиях развития.
71 1
550.00 RUB
715.00 RUB
Оценка влияния микробиологических препаратов на тлей и...